Thiết bị chính của nhà máy

Để đáp ứng nhu cầu đa dạng chúng tôi sử dụng các thiết bị gia công lớn. Có khả năng gia công các chi tiết lớn với kích thước gia công là 3.200×1.400×660 (mm).

Môi trường, công nghệ và nguồn nhân lực của SKM VIỆT NAM sẽ đưa ra câu trả lời tốt nhất cho các vấn đề mới và khó gia công.

Máy gia công trung tâm MAZAK (FJV60 / 120) có gắn thêm trục gia công ngang.

Gia công các sản phẩm lớn và gia công nhiều mặt cùng 1 lúc.

Tên máy Máy gia công trung tâm 5 trục
Mã máy VARIAXIS i-800
Kích thước gia công X: 730 Y: 850 Z: 560
Tên máy Máy gia công trung tâm
Mã máy FJV 60 – 120
Kích thước gia công X: 3,200 Y: 1,400 Z: 660
Tên máy Máy gia công trung tâm
Mã máy SVC-2000L/200
Kích thước gia công X: 5,080 Y: 510 Z: 510
Tên máy Máy gia công trung tâm
Mã máy SVC-2000L/120
Kích thước gia công X: 3,048 Y: 510 Z: 510
Tên máy Máy gia công trung tâm
Mã máy VTC 530
Kích thước gia công X: 1,960 Y: 630 Z: 510
Tên máy Máy gia công trung tâm
Mã máy VCS 530C
Kích thước gia công X: 1,050 Y: 530 Z: 510
Tên máy Máy gia công trung tâm
Mã máy AJV25 / 405N
Kích thước gia công X: 1,000 Y: 508 Z: 460
Tên máy Máy gia công trung tâm
Mã máy FJV250
Kích thước gia công X: 1,020 Y: 510 Z: 460
Tên máy Máy gia công trung tâm
Mã máy FJV25
Kích thước gia công X: 1,016 Y: 508 Z: 508
Tên máy Máy gia công trung tâm
Mã máy VL-1000i
Kích thước gia công X: 1,000 Y: 510 Z: 610
Tên máy Máy gia công trung tâm
Mã máy VL-800
Kích thước gia công X: 800 Y: 450 Z: 500
Tên máy Máy tiện NC
Mã máy GENOS L250
Kích thước gia công X: 280 Z: 290 (Φ280)
Tên máy Máy tiện NC
Mã máy GENOS L250E
Kích thước gia công X: 200 Z: 270 (Φ200)
Tên máy Máy mài phẳng
Mã máy ACC63DX
Kích thước gia công X: 600 Y: 300 Z: 250
Tên máy Máy khoan ngang
Mã máy MBDG-2200
Kích thước gia công X: 1.400 Z: 2.200
Tên máy Máy đo 3 chiều
Mã máy Xyzax SVA NEX 10/10/6-C2
Kích thước gia công X: 1,000 Y: 1,000 Z: 600
Tên máy Máy chiếu
Mã máy PJ-A3010F-200(MM)
Kích thước gia công X: 200 Y: 100
Tên máy Máy phay
Mã máy 2MW-V
Tên máy Máy cắt dây
Mã máy DK7725Z

 

Tên máy Mã máy Hãng sản xuất Kích thước gia công Số lượng máy
Máy gia công trung tâm FJV 60/120 MAZAK X: 3,200 Y: 1,400 Z: 660 1
Máy gia công trung tâm SVC-2000L/200 MAZAK X: 5,080 Y:510 Z: 510 1
Máy gia công trung tâm SVC-2000L/120 MAZAK X: 3,048 Y: 510 Z: 510 1
Máy gia công trung tâm VTC 530 MAZAK X: 1,960 Y:630 Z: 510 1
Máy gia công trung tâm VCS 530C MAZAK X: 1,050 Y:530 Z: 510 5
Máy gia công trung tâm AJV25 / 405N MAZAK X: 1,000 Y: 508 Z: 460 1
Máy gia công trung tâm FJV250 MAZAK X: 1,020 Y: 510 Z: 460 1
Máy gia công trung tâm FJV25 MAZAK X: 1,016 Y: 508 Z:508 1
Máy gia công trung tâm VL-1000i ECOCA X: 1,000 Y:510 Z: 610 1
Máy gia công trung tâm VL-800 ECOCA X: 800 Y:450 Z: 500 4
NCMáy tiện GENOS L250 OKUMA X: 280 Z: 290 (∅280) 1
NCMáy tiện GENOS L250E OKUMA X: 200 Z: 270 (∅280) 1
Máy mài phẳng ACC63DX OKAMOTO X: 600 Y: 300 Z: 250 1
Máy khoan ngang MBDG-2200 MIROKU X: 1,400 Z: 2,200 1
Máy đo 3 chiều Xyzax SVA NEX 10/10/6-C2 TOKYO SEIMITSU X: 1,000 Y: 1,000 Z: 600 1
Máy chiếu PJ-A3010F-200(MM) MITSUTOYO X: 200 Y: 100 1
Máy phay 2MM-V HITACHI 2
Máy cắt dây DK7725Z DK77 1